home image 1

     Finansiski Indikator Web Banner MK 1

Добредојдовте на веб страната на општина Зрновци

Под падините на планината Плачковица, покрај жуборот на чистата и бистра река Зрновка, сред прекрасното плодно Зрновско поле лежи Зрновци, седиштето на нашата општина. Ако сте за одличен традиционален ручек или вечера, мирисливо и вкусно кафе покрај реката, ако сте за прошетка по планината, посета на 4-те манастири, ако сакате да го посетете познатиот Morobizdon, ископините на 4-те цркви на исти темели а од различни периоди, да ги посетете Mogila или Крстот во Видовиште, Дојдете во нашата општина. Дојдете да си купите вкусни и сочни земјоделски производи од нашите вредни земјоделци. Посетете не и ќе ни станете наши постојани гости. Ве очекуваме!
 

gradonacalnik 10 2021

  Борчо Коцев - Градоначалник

 
 
 

     

     np logo mk

Вести

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈАВНА ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ ЗА 2022. Кликнете на линкот    ПРИЈАВА

__________________________________________________________________________________________________

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека е изготвена "Проектна програма за Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на канализационен колекторски цевковод со пречистителна станица за отпадни води во село Зрновци, КО Зрновци, Општина Зрновци". За запознавање кликнете на линкот!

___________________________________________________________________________________

Почитувани сограѓани,

Од Црвен крст - Кочани го добивме следново известување за пријавување на лица за користење на лиценцирана услуга: грижа и нега на стари лица во домот:

Почитувани,

Ве информираме дека веќе можете да ги поднесувате документите во Центарот за социјална работа во Кочани за користење на услугата Нега и грижа на стари лица во домот. Потребно е да се поднесат долу наведените документи

Барателот на услугата ја поднесува следната документација:

-          важечка лична карта за државјанин на Република Северна Македонија, дозвола за
постојан престој на странецот, како и за брачен другар, родители, деца и/или други
роднини со кои живее во заедничко домаќинство;
-           мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега при остварување на основни активности во домот со пополнет образец „Индекс Кац на независност во остварување на активностите од секојдневниот живот“;
-           отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација и/или наод и мислење за видот и степенот на попреченоста за барателот и неговиот брачен другар, родителите, децата и/или други роднини со кои живее во заедничко домаќинство;
и
-           изјава дадена пред нотар, или пред службено лице во Центарот дека нема склучено договор за доживотна издршка, односно покренало постапка за раскинување на склучен договор за доживотна издршка.

Црвен крст - Кочани

_________________________________________________________________________________________

Општина Зрновци е при крај со постапката за формирање на Локален младински совет.

Во продолжение е линкот од Решението на Градоначалникот на општина Зрновци за конституирање на Локалното младинско собрание при општина Зрновци

РЕШЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________

Општина Зрновци објавува ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА НОВОЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И СТУДЕНТИ КОИ ВЕЌЕ СТУДИРААТ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ ВО РСМ И СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ НА САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ НА НЕВРАБОТЕНИ РОДИТЕЛИ ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Конкурсот трае до 18.01.2022 год

_________________________________________________________________________________________

Почитувани граѓани,

Општина Зрновци ја отпочна постапката за формирање на Локален Младински совет при општина Зрновци.

ЈАВЕН ПОВИК за номинирање на преставници од формите на организирање и здружување на младите за формирање на ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ на општина Зрновци

Секоја форма на организирање и здружување на млади треба да делегира Делегат и Заменик делегат!

ПРИЈАВА за номинација на членови во Локалното Собрание на млади на општина Зрновци

________________________________________________________________________________

ЈАВЕН ПОВИК за номинирање на преставници од формите на организирање и здружување на младите заради формирање на Иницијативен одбор кој ќе учествува во процесот на конституирање на локалното Собрание на млади на општина Зрновци

Секоја форма на организирање и здружување на млади треба да номинира член и заменик член во Иницијативниот одбор.

ПРИЈАВА за номинација на членови на Иницијативниот одбор

________________________________________________________________________________

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2022 година. Предлози и идеи можете да доставите и во кутијата поставена во ходникот на општинската зграда.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: info@zrnovci.gov.mk a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 10.12. 2021 година.
Вклучете се во креирањето на Буџeтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

__________________________________________________________________________________

Проектна програма за изработка на УП вон опфат на УП на дел од КП 4369 КО Зрновци со основна класа на намена Г 2.9 - Складирање и основна преработка на земјоделски производи - Винарија со ресторант и престој на туристи

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3123/1, КП 3123/2, КП 4081, КП 4082 КО Зрновци со намена А4.3 - семејни куќи за времен престој - викенд куќи

СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ВО ЖИВО!

Почитувани сограѓани,

Благодарение на грантот од УНДП ( проектот: Зајакнување на општинските совети) а во насока на зголемување на транспарентноста, општина Зрновци од неодамна почна да ги емитува седниците на Советот на општина Зрновци во живо. Седниците можете да ги пратете на youtube каналот на Општина Зрновциhttps://www.youtube.com/channel/UCvN2qeWQFqrvqcRdp60cA4A

Објава бр. 2 за продажба на градежно земјиште

zrtvi na nasilstvonasilstvo 2ZrnovciZrnovci3

 

 

Формиран КРИЗЕН ШТАБ (Координативно тело за заштита и спасување и обезбедување на целосна координација во врска со спречување на ширењето на корона вирусот)

РЕШЕНИЕ за формирање на координативното тело

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН  за спроведување на мерки за заштита и спасување од корона вирусот во општина Зрновци

Записник бр. 1 , Записник бр. 2  , Записник бр. 3

ПОКАНА за Втората форумска сесија во општина Зрновци

ПОКАНА за Првата форумска сесија во општина Зрновци

ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

 

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

ВЕСТИ

Почитувани, 

На 29.10.2016 год на иницијатива на Градоначалникот на општина Зрновци, во Домот на културата со почеток во 19ч се одржа јавен собир на граѓаните на тема: Мостот на река Брегалница.

На линкот подолу е Записникот од јавниот собир на граѓани.

ЗАПИСНИК

 

СТРУЧНА РАСПРАВА ПО ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека на ден 25.10.2016 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во просториите на општина Штип ќе се одржи Стручна расправа по Просторниот план на Источен плански регион (Нацрт план) и Јавна расправа по Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за Просторниот план на ИПР (Нацрт Извештај).

Во продолжение се линковите за двата документи:

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/SOZS_PPIPR_draft-final.pdf

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Nacrt-plan-PPIPR.pdf

 

 

 

Објавен тендерот за изградба на мост на река Брегалница

Почитувани граѓани,
Со особено задоволство, ве информираме дека тендерската постапка за изградба на мостот на река Брегалница е во тек.
Тендерот е објавен на 24 март, а отварањето на понудите ќе се изврши на 27 април. Со градежните активности треба да се отпочне втората половина на мај.
За подетални информации:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=28853

Чистење на речните корита на Брегалница и Зрновка

Општина Зрновци заврши со првиот дел чистење на речните корита на Брегалница и Зрновка, според акциониот план за 2015 год. Од Брегалница исчистени се вкупно 1230м а од Зрновка 250м.

Makedonija vrabotuva

 

 

 

 

 

 

 

ZELS

 

 

 

Odobrenie za gradenje

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1