Јавни огласи

 

slika oglas dom za stari lica

 

Почитувани,

За детални информации во врска со јавните огласи посетете ја веб страната на Бирото за јавни набавки www.e-nabavki.gov.mk 

Јавен оглас 07/2015 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Отворена постапка за паркови во с.Мородвис и с.Видовиште

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалница 2015/1

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалчница 2015/2

Превоз на ученици 2015/16

2016 година

Јавен оглас 01/2016 Набавка на материјали за одржувањена јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци

Јавен оглас 02/2016 Набавка на гориво за моторни возила. сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за една година

Јавен оглас 03/2016 Изработка на техничка документација на ниво на основен проект со ревизија за локален пат од м.в. Оризни гумна до м.в. Друмот, с.Видовиште, општина Зрновци

Јавен оглас 04/2016 Регулација на дел од река Видовишка. с.Видовиште, делница 0+097,83 - 0+410,20

Јавен оглас 05/2016 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Јавен оглас 06/2016 Одржување на јавното осветление во општина Зрновци

Јавен оглас 08/2016 Набавка на градежни материјали, сукцесивно за една година

Јавен Оглас 09/2016 Превоз на ученици во учебната 2016/2017 од подрачјето на општина Зрновци до ОУ „Синиша Стоилов“

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Договор за асфалтирање на улици 2015

Договор за изградба на бетонски пропуст „Стоименов“ 2015

Договор за реконструкција на општинска зграда 2015

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Мородвис  - Друмот

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Фудбалско игралиште - Малеово

2016 година

Договор за јавна набавка на гориво за патничко моторно возило

Договор за јавна набавка на стоки

Договор по јавен оглас 008/2016 ДООЕЛ Еликсир - З, за градежни материјали, период од една година

 ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 01/2016

Договор за јавна набавка - сукцесивна набавка за одржување на јавно осветлување и услуга за одржување на ННМ во општина Зрновци за период од една година / 2016

Договор по јавен оглас 010/2016 Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во атар на с.Зрновци, до м.в. Бабареа Вада

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОД.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАЦИОНАЛНО КОНКУРЕНТНО НАДДАВАЊЕ

2017 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Јавен оглас 001 за Набавка на канцелариски материјали во текот на 2017 година за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас 001  со Рики Јуниор ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 002 за Набавка на вршење на стручен надзор над изведбата на градежни работи во општина Зрновци во текот на 2017 година

Договор по јавен оглас 002 со ДТПУ Профил Инжинеринг Велес

Јавен оглас 003 за Асфалтирање на Крак 1 од ул.„Филе Ристов“, спој со Винички пат во с.Зрновци

 

 

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1