Вести

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

П О В И К

 Врз основа на законските одредби,

а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа,

Општина  Зрновци ги повикува граѓаните,  месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите,со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на

Буџетот на Општина Зрновци за 2018 година.

 Програмите и проектите во  електронска форма можат да се достават преку веб-страницата на Општина Зрновци, а во пишана форма до  архивата во Општината

 најдоцна до 10 декември 2017 година.

Вклучете се во креирањето на буџетот и поддржете го партиципативниот развој на локалната заедница!

www.zrnovci.gov.mk

 

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

Општина Зрновци распишува конкурс за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ„Синиша Стоилов“ - Зрновци од општина Зрновци

КОНКУРС

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека проектот општинско - корисна работа „Трето доба 2017“ на општината е одобрен. Во продолжение е јавниот оглас. Ги повикуваме сите заинтересирани невработени лица благовремено да се пријават.

ЈАВЕН ОГЛАС

ОПШТИНСКО - КОРИСНА РАБОТА ЗРНОВЦИ 2017

Почитувани сограѓани,

Општина Зрновци, задоволна од резултатите на предходните проекти од програмата Општинско-корисна работа планира да аплицира со проект на новиот повик за ОКР објавен од страна на УНДП. За таа цел Ве повикуваме да го дадете Вашето мислење за приоритетите во нашата општина од сверата на социјалната заштита. Ве покануваме да го посетите порталот http://moja-opstina.mk/ Постапката е едноставна и брза. Искрено се надеваме дека ќе бидат избрани најсоодветните приоритети а општината ќе аплицира со проект кој ќе биде подржан од страна на УНДП.

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниврз животната средина за проектот: “Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

Јавни огласи

 

slika oglas dom za stari lica

 

Почитувани,

За детални информации во врска со јавните огласи посетете ја веб страната на Бирото за јавни набавки www.e-nabavki.gov.mk 

Јавен оглас 07/2015 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Отворена постапка за паркови во с.Мородвис и с.Видовиште

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалница 2015/1

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалчница 2015/2

Превоз на ученици 2015/16

2016 година

Јавен оглас 01/2016 Набавка на материјали за одржувањена јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци

Јавен оглас 02/2016 Набавка на гориво за моторни возила. сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за една година

Јавен оглас 03/2016 Изработка на техничка документација на ниво на основен проект со ревизија за локален пат од м.в. Оризни гумна до м.в. Друмот, с.Видовиште, општина Зрновци

Јавен оглас 04/2016 Регулација на дел од река Видовишка. с.Видовиште, делница 0+097,83 - 0+410,20

Јавен оглас 05/2016 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Јавен оглас 06/2016 Одржување на јавното осветление во општина Зрновци

Јавен оглас 08/2016 Набавка на градежни материјали, сукцесивно за една година

Јавен Оглас 09/2016 Превоз на ученици во учебната 2016/2017 од подрачјето на општина Зрновци до ОУ „Синиша Стоилов“

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Договор за асфалтирање на улици 2015

Договор за изградба на бетонски пропуст „Стоименов“ 2015

Договор за реконструкција на општинска зграда 2015

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Мородвис  - Друмот

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Фудбалско игралиште - Малеово

2016 година

Договор за јавна набавка на гориво за патничко моторно возило

Договор за јавна набавка на стоки

Договор по јавен оглас 008/2016 ДООЕЛ Еликсир - З, за градежни материјали, период од една година

 ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 01/2016

Договор за јавна набавка - сукцесивна набавка за одржување на јавно осветлување и услуга за одржување на ННМ во општина Зрновци за период од една година / 2016

Договор по јавен оглас 010/2016 Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во атар на с.Зрновци, до м.в. Бабареа Вада

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОД.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАЦИОНАЛНО КОНКУРЕНТНО НАДДАВАЊЕ

2017 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Јавен оглас 001 за Набавка на канцелариски материјали во текот на 2017 година за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас 001  со Рики Јуниор ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 002 за Набавка на вршење на стручен надзор над изведбата на градежни работи во општина Зрновци во текот на 2017 година

Договор по јавен оглас 002 со ДТПУ Профил Инжинеринг Велес

Јавен оглас 003 за Асфалтирање на Крак 1 од ул.„Филе Ристов“, спој со Винички пат во с.Зрновци

Договор по јавен оглас 003 со ДООЕЛ Стоименов Кочани

Јавен оглас 004 за Изработка на техничка документација за локален пат с.Зрновци - М.В. „Под Лески“, општина Зрновци

Договор по јавен оглас 004 со ДПГПП Ерком Инжинеринг Снежана ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 005 за Набавка на гориво за моторни возила сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за период од една година

Договор по јавен оглас бр. 005 со Макпетрол АД Скопје

Јавен оглас 006 за Телекомуникациски услуги за мобилна телефонија за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас бр. 006 со ОнеВип ДОО Скопје

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОД.

 

 

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1