Вести

 zrtvi na nasilstvonasilstvo 2PokanaZrnovciZrnovci3

Формиран КРИЗЕН ШТАБ (Координативно тело за заштита и спасување и обезбедување на целосна координација во врска со спречување на ширењето на корона вирусот)

РЕШЕНИЕ за формирање на координативното тело

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН  за спроведување на мерки за заштита и спасување од корона вирусот во општина Зрновци

Записник бр. 1 , Записник бр. 2  , Записник бр. 3

ПОКАНА за Втората форумска сесија во општина Зрновци

ПОКАНА за Првата форумска сесија во општина Зрновци

ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и прокти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2020 година.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: info@zrnovci.gov.mk a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 16-12 / 2019 година.
Вклучете се во креирањето на Буџтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во рамки на ПЗП-фаза 2, од страна на ЦРИПР е објавен втор повик за старт ап бизниси поврзани со равој на одржлив туризам http://www.bregalnica-ncp.mk/2019/11/29/javen-povik-za-start-up-biznisi-za-eko-turizam-2/

 

КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ООУ „Синиша Стоилов“ Зрновци општина Зрновци

Објавен јавен оглас за работно ангажирање на 4 негователки во ЈОУДГ Бисерчиња - општина Зрновци според програмата Општинско - корисна работа 2019 - 2020

Оглас 1 страна    Оглас 2 страна

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Буџет и даноци

Буџет и даноци

Буџет на општина Зрновци за 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 ГОД.

Буџет на општина Зрновци за 2013 година

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 год.

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2013 година

Буџет на општина Зрновци за 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2015 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Квартален извештај за IV тромесечие за 2015 год за извршување на Буџетот

К1  К2  К3

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2015 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2016 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2016 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Фискална таблица

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОУ „СИНИША СТОИЛОВ„ - ЗРНОВЦИ ЗА 2016 ГОД.:

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2016 год. за извршување на буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2017 год за извршување на Буџетот:

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот

К1, К2, К3

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - ЕФИКАСНОСТ НА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Буџет на општина Зрновци за 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

ВПД

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Насловна

Годишен извештај за работењето на општина Зрновци за 2017 год.

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНСОТ НА ТЕМА: ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ И ФИНАНСИСКА НЕСТАБИЛНОСТ КАЈ ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Буџет на општина Зрновци за 2018 год.

Насловна страна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна страна

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2018  за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Член 4

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019 ГОД.

Насловна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел расходи

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

Посебен дел

Завршна сметка на  ООУ „Синиша Стоилов“ - Зрновци за 2018 година

Завршна сметка на ЈОУДГ „Бисерчиња“ - Зрновци за 2018 година

 Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена  на распоредот на средства на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год.

Прв ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Таблица

Втор ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи               Тековно оперативни раходи            Функционални расходи       

Биланс на расходи                Капитални расходи                          Посебен дел                         Таблица

 

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3 

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

 Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година:

Биланс на приходи, Биланс на расходи, Посебен делФискална табела

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019

ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ ЗА 2019 

ГОДИШНА СМЕТКА НА ООУ СИНИША СТОИЛОВ - ЗРНОВЦИ ЗА 2019

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2020 ГОД.

Фискална табела , Биланс на приходи , Биланс на расходи , Посебен дел на БуџетотЧлен 4

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2020

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2020

К1К2К3,

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1