Општински Урбанизам

Општина Зрновци и општина Чешиново - Облешево имаат формирано заедничка служба за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и инспекторат. Договорот за соработка помеѓу двете општини е потпишан на 20.12.2005 год (договор бр. 03/701 /1).

Вработено лице од општина Зрновци е Владимир Анастасов - градежен инспектор

Вработено лице од општина Чешиново - Облешево е Вера Арсова - сам. референт

Службата издава:

- Извод од урбанистички план

- Одобрение за градење. Повелете посетете го линкот: https://www.gradezna-dozvola.mk

- Одобрение за употреба

- Одобрение за адаптација и пренамена

- Одобрение за отстранување  на објект

Контакт информации: 

тел: 033/353 105

емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zrnovci.gov.mk

Финален извештај за стратегиска оценка врз животната средина  за урбанистички план за с.Зрновци, општина Зрновци за период 2017 - 2027

Финален извештај за стратегиска оценка врз животната средина за урбанистички план за с.Мородвис, општина Зрновци за период 2017 - 2027

Финален извештај за стратегиска оценка врз животната средина за урбанистички план за с.Видовиште, општина Зрновци за период 2017 - 2027

urbanizam planovi 001

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1