Вести

 Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека проектот општинско - корисна работа „Трето доба 2017“ на општината е одобрен. Во продолжение е јавниот оглас. Ги повикуваме сите заинтересирани невработени лица благовремено да се пријават.

ЈАВЕН ОГЛАС

ОПШТИНСКО - КОРИСНА РАБОТА ЗРНОВЦИ 2017

Почитувани сограѓани,

Општина Зрновци, задоволна од резултатите на предходните проекти од програмата Општинско-корисна работа планира да аплицира со проект на новиот повик за ОКР објавен од страна на УНДП. За таа цел Ве повикуваме да го дадете Вашето мислење за приоритетите во нашата општина од сверата на социјалната заштита. Ве покануваме да го посетите порталот http://moja-opstina.mk/ Постапката е едноставна и брза. Искрено се надеваме дека ќе бидат избрани најсоодветните приоритети а општината ќе аплицира со проект кој ќе биде подржан од страна на УНДП.

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниврз животната средина за проектот: “Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ЗАПИСНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2015

Записник бр. 25

Записник бр. 26

Записник бр. 27

Записник бр. 28

Записник бр. 29

Записник бр. 30

Записник бр. 31

Записник бр. 32

2016

Записник бр. 33

Записник бр. 34

Записник бр. 35

Записник бр. 36

Записник бр. 37

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2013 - 2017

1.Благој Николов, Претседател, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци

2.Александра Кокева, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци

3.Владо Ристов, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци

4.Верица Иванова, член, ВМРО-ДПМНЕ, Мородвис

5.Гоце Димитров, член, ВМРО-ДПМНЕ, Видовиште

6.Венцо Стојков, член, СДСМ, Зрновци

7.Коце Михајлов, член, СДСМ, Зрновци

8.Мирче Горгиев, член, ДОМ, Мородвис

9.Кире Коцев, член, СДПМ, Зрновци

Надлежности на Советот се:

· го донесува Статутот на Општината и други прописи

· го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината

· ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон

· основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа

· именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа

· усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

· ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината

· одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот

· ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината

· одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон

· го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон

· го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

· може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот

· донесува Генерален урбанистички план

· донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината

· донесува Програма за уредување на градежното земјиште

· донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација

· донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај

· донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици

· донесува Програма за јавно осветлување

· донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај

· го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење

· определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење

· врши и други работи утврдени со закон

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2013 – 2017

Статутарно - правна комисија и прописи:

 1. - Благој Николов
 2. - Гоце Димитров
 3. - Киро Коцев
 4. - Владо Ристов
 5. - Мирко Георгиев

Комисија за Буџет и ЛЕР:

 1. - Благој Николов
 2. - Александра Кокева
 3. - Гоце Димитров
 4. - Верица Иванова
 5. - Киро Коцев

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина:

 1. - Венцо Стојков
 2. - Гоце Димитров
 3. - Александра Кокева
 4. - Мирко Георгиев
 5. - Верица Иванова

Комисија за образование, култура и спорт:

 1. - Верица Иванова
 2. - Владо Ристов
 3. - Гоце Димитров
 4. - Благој Николов
 5. - Киро Коцев

Комисија за здравство и социјална заштита:

 1. - Александра Кокева
 2. - Коце Михајлов
 3. - Венцо Стојков
 4. - Владо Ристов
 5. - Гоце Димитров

Комисија за јавна безбедност, противпожарна заштита и безбедност во сообраќајот:

 1. - Благој Николов
 2. - Коце Михајлов
 3. - Гоце Димитров
 4. - Верица Иванова
 5. - Мирко Георгиев

Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување награди и признанија:

 1. - Александра Кокева
 2. - Верица Иванова
 3. - Владо Ристов
 4. - Киро Коцев
 5. - Благој Николов

Комисија за земјоделие:

 1. - Владо Ристов
 2. - Гоце Димитров
 3. - Коце Михајлов
 4. - Венцо Стојков
 5. - Благој Николов

Комисија за прекугранична соработка:

 1. - Венцо Стојков
 2. - Владо Ристов
 3. - Александра Кокева
 4. - Киро Коцев
 5. - Гоце Димитров

Комисија за донесување на програма за работа на Совет:

 1. - Благој Николов
 2. - Венцо Стојков
 3. - Киро Коцев
 4. - Владо Ристов
 5. - Верица Иванова

Комисија за месна самоуправа:

 1. - Благој Николов
 2. - Коце Михајлов
 3. - Гоце Димитров
 4. - Мирко Георгиев
 5. - Верица Иванова

Надзорен одбор на КЈП Илинден - Зрновци:

Павле Трајчов

- Кирчо Георгиев

- Тихомир Ристов

Управен одбор на КЈП Илинден - Зрновци:

 1.  - Гоце Цветков
 2. - Зоки Јорданов
 3. - Стојан Ефтимов
 4. - Мирче Николов
 5. - Димче Постолов

Совет за заштита на потрошувачите:

Правни лица:
-   ДООЕЛ „НИ - КИ ТРАНС“ - с. Видовиште
-   ДООЕЛ „Дрво - пром“ - с. Мородвис
-   ДООЕЛ „ Интернационал шпед ДБ“ - с. Зрновци
Физички лица:
-   Роберт Коцев - с. Видовиште
-   Петар Златков - с. Мородвис
-   Ванчо Николов - с. Зрновци
-   Илија Божинов - с. Зрновци

КОМИСИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ:

- Александра Кокева

- Верица Иванова

- Владо Ристов

- Киро Коцев

- Венцо Стојков

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1