СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ЗАПИСНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2021

Записник од конститутивната седница

Записник бр. 1

2015

Записник бр. 25

Записник бр. 26

Записник бр. 27

Записник бр. 28

Записник бр. 29

Записник бр. 30

Записник бр. 31

Записник бр. 32

2016

Записник бр. 33     Записник бр. 38

Записник бр. 34

Записник бр. 35

Записник бр. 36

Записник бр. 37

 Нов Совет на општина Зрновци 2017 - 2021

Записник бр. 01                   Записник бр. 9              Записник бр. 17         Записник бр.  25           Записник бр. 33      

Записник бр. 02                   Записник бр. 10            Записник бр. 18         Записник бр.  26           Записник бр. 34

Записник бр. 03                   Записник бр. 11            Записник бр. 19         Записник бр.  27           Записник бр. 35

Записник бр. 04                   Записник бр. 12            Записник бр. 20         Записник бр.  28           Записник бр. 36

Записник бр. 05                   Записник бр. 13            Записник бр. 21         Записник бр. 29            Записник бр. 37

Записник бр. 06                   Записник бр. 14            Записник бр. 22         Записник бр. 30            Записник бр. 38

Записник бр. 07                   Записник бр. 15            Записник бр. 23         Записник бр. 31            Записник бр. 39

Записник бр. 08                   Записник бр. 16            Записник бр. 24         Записник бр. 32            Записник бр. 40

_____________________________________________________________________________________________ 

Записник бр. 41                   Записник бр. 48           Записник бр. 54      Записник бр. 61

Записник бр. 42                   Записник бр. 49           Записник бр. 55      Записник бр. 62

Записник бр. 43                   Дневен ред за 50         Записник бр. 56      Записник бр. 63

Записник бр. 44                   Записник бр. 50           Записник бр. 57      Записник бр. 64

Записник бр. 45                    Записник бр. 51          Записник бр. 58      Записник бр. 65

Записник бр. 46                    Записник бр. 52          Записник бр. 59       Записник бр. 66

Записник бр. 47                    Записник бр. 53          Записник бр. 60

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2021 - 2025

Име и презиме

Партија

телефон

емаил

Место на живеење

Виктор Анакиев

ВМРО-ДПМНЕ

071/879 - 825

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зрновци

Љупчо Стојов

-//-

077/617 - 467

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-//-

Љубица Цветкова

-//-

071/526 - 567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-//-

Емилија Коцева

-//-

078/605 - 372

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">еThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видовиште

Драганчо Трајчев

-//-

077/579 - 032

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мородвис

Виктор Новков

СДСМ

078/678 - 774

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зрновци

Габриела Радева

-//-

078/396 - 472

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мородвис

Венета Здравкова

-//-

078/208 - 340

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зрновци

Мирко Ѓоргиев

ЛДП и ДОМ

078/275 - 015

-

Мородвис

Надлежности на Советот се:

· го донесува Статутот на Општината и други прописи

· го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината

· ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон

· основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа

· именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа

· усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

· ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината

· одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот

· ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината

· одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон

· го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон

· го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

· може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот

· донесува Генерален урбанистички план

· донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината

· донесува Програма за уредување на градежното земјиште

· донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација

· донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај

· донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици

· донесува Програма за јавно осветлување

· донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај

· го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење

· определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење

· врши и други работи утврдени со закон

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2021 – 2025

* Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Виктор Новков

3. Љубица Цветкова

4. Љупчо Стојов

5. Емилија Коцева

* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата:

1. Љупчо Стојов - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Драганчо Трајчев

5. Габриела Радева

*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата:

1. Љубица Цветкова - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Венета Здравкова

*Комисија за земјоделие:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Љупчо Стојов

3. Драган Трајчев

4. Љубица Цветкова

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Драган Трајчев

3. Емилија Коцева

4. Виктор Новков

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за здравство и социјална заштита:

1.Венета Здравкова - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Љупчо Стојов

5. Емилија Коцева

*Комисија за статут и прописи:

1. Виктор Анакиев - Претседател           4. Љупчо Стојов

2. Љубица Цветкова           5. Виктор Новков

3. Емилија Коцева

*Комисија за прекугранична соработка:

1. Љубица Цветкова - Претседател             4.Венета Здравкова

2. Виктор Анакиев   5. Мирко Ѓоргиев

3. Љупчо Стојов

*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Љубица Цветкова

3. Љупчо Стојов

4. Драганчо Трајчев

5. Виктор Новков

*Комисија за сообракај, јавна безбедност и противпожарна заштита:

1. Драганчо Трајчев - Претседател

2.Виктор Анакиев

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за еднакви можности на жените и мажите:

1. Габриела Радева - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Емилија Коцева

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија :

1. Виктор Новков - Претседател

2. Љубица Цветкова

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Виктор Анакиев

*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци:

1. Љупчо Стојов - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Виктор Новков

*Определување членови на Советот на Општина Зрновци  кои ке учествуваат при склучување на бракови:

Одлучено е сите членови на Советот да учествуваат при склучувањето на бракови.

 * Членови од Советот на Општина Зрновци во состав на Училишен одбор во ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци

1.Љубица Цветкова

Совет за заштита на потрошувачите

Членови од редот на правните лица:          Од редот на физичките лица:

- ДБ Интернационалшпед Зрновци             - Славчо Гиздовски

- ТП Мартина Зрновци                                  - Горан Кокев

- ЈТД Дени 93 Зрновци                                  - Методи Николов

- Фонтана Фреда ДООЕЛ Зрновци               - Драганчо Ѓоргиев

- БМФ ДОО Зрновци

- ДООЕЛ Аминта Трети Зрновци

- Кај Мицката ДООЕЛ Зрновци

 

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1