Администрација

Органограм на општинската администрација

Правилник за внатрешна организација на општина Зрновци

Правилник за систематизација на работните места во општина Зрновци

Етички кодекс за државните службеници

Администрација на општина ЗРНОВЦИ

1

Борчо Коцев

Градоначалник

077/ 790 - 065

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

1.

Методи Николов

Раководител

075/389 - 345

2.

Горица Мицова

Архивар

075/389 - 341

3

Гордана Николова

Хигиеничар

 076/754 - 680

Одделение за финансиски прашања

1.

Ленче Илиова

Раководител

075/389 - 345

2.

Симона Коцева

Даноци

075/389 - 341

3

Кристијан Савев

Јавни набавки

075/389 - 342

 

Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

1.

Владо Анастасов

Градежен иснпектор

075/389 - 347

2.

Благој Данев

Лок. економски развој

078/401 - 969

3

-

Комунален редар

 

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1