Вести

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Планирани Проекти

Општинската администрација на чело со градоначалникот Блаже Станков е во постојан процес на планирање, изработка на техничка документација, и аплицирање за нови проекти. Проекти кои се нотирани во Програмата на Градоначалникот, Стратешките документи на општината и потребите на граѓаните.

Планирани Проекти:

ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ЗРНОВЦИ

УРЕДУВАЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ЗРНОВКА, ВО ЦЕНТРАЛНОТО ЈАДРО НА ЗРНОВЦИ - II ФАЗА

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.ЗРНОВЦИ

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЗРНОВЦИ

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВИДОВИШТЕ

ИЗГРАДБА НА 2 БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ НА ВИДОВИШКА РЕКА

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1