Планирани Проекти

Општинската администрација на чело со градоначалникот Блаже Станков е во постојан процес на планирање, изработка на техничка документација, и аплицирање за нови проекти. Проекти кои се нотирани во Програмата на Градоначалникот, Стратешките документи на општината и потребите на граѓаните.

Планирани Проекти:

ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ЗРНОВЦИ

УРЕДУВАЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ЗРНОВКА, ВО ЦЕНТРАЛНОТО ЈАДРО НА ЗРНОВЦИ - II ФАЗА

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.ЗРНОВЦИ

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЗРНОВЦИ

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВИДОВИШТЕ

ИЗГРАДБА НА 2 БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ НА ВИДОВИШКА РЕКА

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1