Образование

Во општина Зрновци постои едно централно основно училиште „Синиша Стоилов“ кое е сместено во с.Зрновци и едно подрачно ( од 1-4 одд) во с.Мородвис. Училиштето има вкупно 37 вработени а опслужува 214 ученика. И двете училишта се потполно реновирани, со сопствени системи за централно греење а во дворот на училиштето во Зрновци е изградена и модерна училишна спортска сала.

 

 


  

                   

    

 

 

 

     

 

сл.1 Училиштето во с.Мородвис          сл.2 Училиштето во с.Зрновци   

           

     

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1