Вести

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

Општина Зрновци распишува конкурс за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ„Синиша Стоилов“ - Зрновци од општина Зрновци

КОНКУРС

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека проектот општинско - корисна работа „Трето доба 2017“ на општината е одобрен. Во продолжение е јавниот оглас. Ги повикуваме сите заинтересирани невработени лица благовремено да се пријават.

ЈАВЕН ОГЛАС

ОПШТИНСКО - КОРИСНА РАБОТА ЗРНОВЦИ 2017

Почитувани сограѓани,

Општина Зрновци, задоволна од резултатите на предходните проекти од програмата Општинско-корисна работа планира да аплицира со проект на новиот повик за ОКР објавен од страна на УНДП. За таа цел Ве повикуваме да го дадете Вашето мислење за приоритетите во нашата општина од сверата на социјалната заштита. Ве покануваме да го посетите порталот http://moja-opstina.mk/ Постапката е едноставна и брза. Искрено се надеваме дека ќе бидат избрани најсоодветните приоритети а општината ќе аплицира со проект кој ќе биде подржан од страна на УНДП.

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниврз животната средина за проектот: “Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

Образование

Во општина Зрновци постои едно централно основно училиште „Синиша Стоилов“ кое е сместено во с.Зрновци и едно подрачно ( од 1-4 одд) во с.Мородвис. Училиштето има вкупно 37 вработени а опслужува 214 ученика. И двете училишта се потполно реновирани, со сопствени системи за централно греење а во дворот на училиштето во Зрновци е изградена и модерна училишна спортска сала.

 

 


  

                   

    

 

 

 

     

 

сл.1 Училиштето во с.Мородвис          сл.2 Училиштето во с.Зрновци   

           

     

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1