Документи на Општина Зрновци

Деловодник на општина Зрновци

Статут на Општина Зрновци

Пoлитика за ИНТЕГРИТЕТ

Почитувани,

Во насока на отвореност и достапност на информации и документи, општина Зрновци на овој простор почнува со објавување на документи  во формат на отворени податоци според насоките на Министерството за информатичко општество и администрација. Повеќе за ова информирајте се на www.data.gov.mk

БАЗА НА ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

________________________________________________________________________________________

Буџет на општина Зрновци за 2021

Биланс на приходи 2021 - xslx                                                     Биланс на приходи 2021 - csv

Биланс на расходи 2021 - xlsx                                                     Биланс на расходи за 2021 - csv

Администрација на општина Зрновци - xslx                               Администрација на општина Зрновци - csv

Основни училишта во општина Зрновци - xslx                           Основни училишта во општина Зрновци - csv

Нереализирани проекти на општина Зрновци - xslx                  Нереализирани проекти во општина Зрновци - csv

Совет на општина Зрновци 2017 - 2021 - xslx                            Совет на општина Зрновци2017 - 2021 - csv

Угостителски субјекти во општина Зрновци - xslx                      Угостителски субјекти во општина Зрновци - csv

Интегриран план за локален развој 2019 - 2022 - word             Интегриран план за локален развој 2019 - 2022 - odt                        

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1