Буџет и даноци

Буџет и даноци

Буџет на општина Зрновци за 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 ГОД.

Буџет на општина Зрновци за 2013 година

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 год.

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2013 година

Буџет на општина Зрновци за 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2015 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Квартален извештај за IV тромесечие за 2015 год за извршување на Буџетот

К1  К2  К3

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2015 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2016 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2016 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Фискална таблица

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОУ „СИНИША СТОИЛОВ„ - ЗРНОВЦИ ЗА 2016 ГОД.:

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2016 год. за извршување на буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1, К2, К3

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2017 год за извршување на Буџетот:

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот

К1, К2, К3

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - ЕФИКАСНОСТ НА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Буџет на општина Зрновци за 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

ВПД

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Насловна

Годишен извештај за работењето на општина Зрновци за 2017 год.

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНСОТ НА ТЕМА: ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ И ФИНАНСИСКА НЕСТАБИЛНОСТ КАЈ ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Буџет на општина Зрновци за 2018 год.

Насловна страна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна страна

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2018  за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Член 4

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019 ГОД.

Насловна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел расходи

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

Посебен дел

Завршна сметка на  ООУ „Синиша Стоилов“ - Зрновци за 2018 година

Завршна сметка на ЈОУДГ „Бисерчиња“ - Зрновци за 2018 година

 Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена  на распоредот на средства на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год.

Прв ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Таблица

Втор ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи               Тековно оперативни раходи            Функционални расходи       

Биланс на расходи                Капитални расходи                          Посебен дел                         Таблица

 

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3 

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2, К3

 Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година:

Биланс на приходи, Биланс на расходи, Посебен делФискална табела

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019

ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ ЗА 2019 

ГОДИШНА СМЕТКА НА ООУ СИНИША СТОИЛОВ - ЗРНОВЦИ ЗА 2019

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2020 ГОД.

Фискална табела , Биланс на приходи , Биланс на расходи , Посебен дел на БуџетотЧлен 4

Прва измена и допуна на Буџетот на општина Зрновци за 2020

Фискална табела, Биланс на приходи, Биланс на расходи, Посебен дел

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2020

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2020

К1К2К3,

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2020

К1 , К2, К3

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1