Месни заедници

Месни заедници

 

На територија на општина Зрновци постојат три месни заедници:

Месна заедница Зрновци

Месна заедница Мородвис и

Месна заедница Видовиште

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1