СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ЗАПИСНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2015

Записник бр. 25

Записник бр. 26

Записник бр. 27

Записник бр. 28

Записник бр. 29

Записник бр. 30

Записник бр. 31

Записник бр. 32

2016

Записник бр. 33     Записник бр. 38

Записник бр. 34

Записник бр. 35

Записник бр. 36

Записник бр. 37

 Нов Совет на општина Зрновци 2017 - 2021

Записник бр. 01                   Записник бр. 9              Записник бр. 17         Записник бр.  25           Записник бр. 33      

Записник бр. 02                   Записник бр. 10            Записник бр. 18         Записник бр.  26           Записник бр. 34

Записник бр. 03                   Записник бр. 11            Записник бр. 19         Записник бр.  27           Записник бр. 35

Записник бр. 04                   Записник бр. 12            Записник бр. 20         Записник бр.  28           Записник бр. 36

Записник бр. 05                   Записник бр. 13            Записник бр. 21         Записник бр. 29            Записник бр. 37

Записник бр. 06                   Записник бр. 14            Записник бр. 22         Записник бр. 30            Записник бр. 38

Записник бр. 07                   Записник бр. 15            Записник бр. 23         Записник бр. 31            Записник бр. 39

Записник бр. 08                   Записник бр. 16            Записник бр. 24         Записник бр. 32            Записник бр. 40

_____________________________________________________________________________________________ 

Записник бр. 41                   Записник бр. 48           Записник бр. 54      Записник бр. 61

Записник бр. 42                   Записник бр. 49           Записник бр. 55      Записник бр. 62

Записник бр. 43                   Дневен ред за 50         Записник бр. 56      Записник бр. 63

Записник бр. 44                   Записник бр. 50           Записник бр. 57      Записник бр. 64

Записник бр. 45                    Записник бр. 51          Записник бр. 58

Записник бр. 46                    Записник бр. 52          Записник бр. 59

Записник бр. 47                    Записник бр. 53          Записник бр. 60

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2017 - 2021

1. ВЛАДО РИСТОВ , Претседател, Група граѓани, Зрновци,Тел: 077/533-605, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ДУШКО ГЕОРГИЕВ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци, тел: 071/953-797,

3. СЛАВЧО ГИЗДОВСКИ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци, тел: 078/588-101, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ДИВНА ВЕСЕЛИНОВА, член, ВМРО-ДПМНЕ, Мородвис, тел: 077/640-662, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ЗДРАВКО ИВАНОВ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Видовиште, тел:071/850-304, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ВИКТОР НОВКОВ, член, СДСМ, Зрновци, тел:078/678-774, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ТОШО АНДОНОВ, член, СДСМ, Зрновци,тел:070347-854, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. МАЈА ИЛИЈЕВА, член, СДСМ, Зрновци, 078/724-248, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ЈОХАН ЃОРГИЕВ,член, СДСМ, Зрновци, тел:072/226-523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Надлежности на Советот се:

· го донесува Статутот на Општината и други прописи

· го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината

· ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон

· основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа

· именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа

· усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

· ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината

· одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот

· ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината

· одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон

· го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон

· го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

· може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот

· донесува Генерален урбанистички план

· донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината

· донесува Програма за уредување на градежното земјиште

· донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација

· донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај

· донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици

· донесува Програма за јавно осветлување

· донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај

· го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење

· определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење

· врши и други работи утврдени со закон

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2017 – 2021

* Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања:

1.Здравко Иванов

2.Душко Горгиев

3.Виктор Ангелов

4.Маја Илиева

5.Владо Ристов

* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата:

1.Виктор Новков

2.Дивна Веселинова

3.Јохан Горгиев

4.Славчо Гиздовски

5.Владо Ристов

*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата:

1.Славчо Гиздовски

2.Виктор Ангелов

3.Душко Горгиев

*Комисија за земјоделие:

1.Здравко Иванов

2.Виктор Новков

3.Славчо Гиздовски

*Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи:

1.Јохан Горгиев

2.Маја Илиева

3.Владо Ристов

*Комисија за здравство и социјална заштита:

1.Дивна Веселинова

2.Маја Илиева

3.Владо Ристов

*Комисија за статут и прописи:

1.Владо Ристов           4. Здравко Иванов

2.Јохан Горгиев           5. Душко Горгиев

3.Виктор Ангелов

*Комисија за прекугранична соработка:

1.Маја Илиева             4.Јохан Горгиев

2.Дивна Веселинова   5.Владо Ристов

3.Славчо Гиздовски

*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој:

1.Владо Ристов

2.Виктор Ангелов

3.Славчо Гиздовски

4.Дивна Веселинова

5.Јохан Горгиев

*Комисија за сообракај, јавна безбедност и противпожарна заштита:

1.Јохан Горгиев

2.Виктор Новков

3.Здравко Иванов

*Комисија за еднакви можности на жените и мажите:

1.Дивна Веселинова

2.Маја Илиева

3.Виктор Новков

*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија :

1.Владо Ристов

2.Маја Илиева

3.Дивна Веселинова

*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци:

1.Владо Ристов

2.Јохан Горгиев

3.Душко Горгиев

*Определување членови на Советот на Општина Зрновци  кои ке учествуваат при склучување на бракови:

1.Здравко Иванов

2.Душко Горгиев

3.Владо Ристов

4.Дивна Веселинова

5.Славчо Гиздовски

6.Јохан Горгиев

7.Виктор Новков

8.Виктор Ангелов

9.Маја Илиева

 * Членови од Советот на Општина Зрновци во состав на Училишен одбор во ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци

1.Владо Ристов

2.Дивна Веселинова

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1