Јавни Претпријатија

КЈП „Водна Кула“ е претпријатие кое е формирано во ноември 2009 год. и стопанисува со Општинскиот водовод, третманот на комуналниот цврст отпад и фекалната канализација во општина Зрновци.

Располага со еден трактор со приколица и има 6 вработени лица.

За сите проблеми од комуналната сфера и забелешки по однос на услугите на претпријатието, повелете обратете се на ГОРАН КОКЕВ тел: 078/622 773    емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100138 142570

kanalizacijakanta smece

ДОКУМЕНТИ:

Правилник за внатрешната организација на КЈП Водна Кула Зрновци

Правилник за систематизација на работните места на КЈП Водна КУла Зрновци

Органограм на КЈП Водна Кула Зрновци

Одлука за комунален ред на општина Зрновци

Статут на КЈП Водна Кула - Зрновци

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2013 год.

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Записник и решение од редовен инспекциски надзор на КЈП Водна кула од 07.10.2014

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2015

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2016

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2017

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2017 год.

ВТОР Квартален финансов извештај за 2018 год

ТРЕТ Квартален финансов извештај за 2018 год.

          Последна страна со потписи

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Појаснувачки белешки кон завршната сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2016 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2017 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2018 год.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ПОМЕЃУ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И КЈП ВОДНА КУЛА ЗРНОВЦИ

Прв квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Втор квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2019:

Завршна сметка , Даночен биланс, Појаснувачки белешки, Кумулатив по конта

Извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 година

Извештај за ПРВ квартал 2020 година

Извештај за ВТОР квартал 2020 година

Извештај за ТРЕТ квартал 2020 година

Извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2020 година

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 30.01.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 27.02.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 19.03.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 20.04.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 11.05.2018

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти кафе бар Рио

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти мостот

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 28.06.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 18.07.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.07.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.09.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.10.2018 Градинка Бисерчиња

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.12.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.02.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 11.01.2019 Зрновци

Извештај  од тестирање на здравствена исправност на водата 08.03.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.04.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.05.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 05.06.2019 Фонтана кај паркот

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 04.07.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.07.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.10.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.11.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 16.12.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 28.02.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.03.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.08.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 31.07.202 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 23.09.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.10.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 18.12.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 25.01.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 01.02.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 01.02.2021 Мородвис

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1