ЗАПИСНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Совет на општина Зрновци

2021 - 2025

Записник - Конститутивна     Записник бр. 1   Записник бр. 2   Записник бр. 3   Записник бр. 4   Записник бр. 5   Записник бр. 6  Записник бр. 7

Записник бр. 8  Записник бр. 9  Записник бр. 10   Записник бр. 11   Записник бр. 12  Записник бр. 13  Записник бр. 14  Записник бр.15

Записник бр. 16  Записник бр. 17  Записник бр. 18  Записник бр. 19  Записник бр. 20  Записник бр. 21   Записник бр. 22  Записник бр. 23

2021

Записник од конститутивната седница

Записник бр. 1

2015

Записник бр. 25

Записник бр. 26

Записник бр. 27

Записник бр. 28

Записник бр. 29

Записник бр. 30

Записник бр. 31

Записник бр. 32

2016

Записник бр. 33     Записник бр. 38

Записник бр. 34

Записник бр. 35

Записник бр. 36

Записник бр. 37

Нов Совет на општина Зрновци 2017 - 2021

Записник бр. 01                   Записник бр. 9              Записник бр. 17         Записник бр.  25           Записник бр. 33      

Записник бр. 02                   Записник бр. 10            Записник бр. 18         Записник бр.  26           Записник бр. 34

Записник бр. 03                   Записник бр. 11            Записник бр. 19         Записник бр.  27           Записник бр. 35

Записник бр. 04                   Записник бр. 12            Записник бр. 20         Записник бр.  28           Записник бр. 36

Записник бр. 05                   Записник бр. 13            Записник бр. 21         Записник бр. 29            Записник бр. 37

Записник бр. 06                   Записник бр. 14            Записник бр. 22         Записник бр. 30            Записник бр. 38

Записник бр. 07                   Записник бр. 15            Записник бр. 23         Записник бр. 31            Записник бр. 39

Записник бр. 08                   Записник бр. 16            Записник бр. 24        Записник бр. 32            Записник бр. 40

_____________________________________________________________________________________________ 

Записник бр. 41                   Записник бр. 48           Записник бр. 54      Записник бр. 61

Записник бр. 42                   Записник бр. 49           Записник бр. 55      Записник бр. 62

Записник бр. 43                   Дневен ред за 50         Записник бр. 56      Записник бр. 63

Записник бр. 44                  Записник бр. 50           Записник бр. 57      Записник бр. 64

Записник бр. 45                    Записник бр. 51          Записник бр. 58      Записник бр. 65

Записник бр. 46                    Записник бр. 52          Записник бр. 59       Записник бр. 66

Записник бр. 47                    Записник бр. 53          Записник бр. 60

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2021 - 2025

Име и презиме

Партија

телефон

емаил

Место на живеење

Виктор Анакиев

  ВМРО-ДПМНЕ  

  071/879 - 825  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зрновци

Љупчо Стојов

    -//-

  077/617 - 467  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

-//-

Љубица Цветкова

    -//-

  071/526 - 567  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   

-//-

Емилија Коцева

    -//-

  078/605 - 372  

  еОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Видовиште

Дарко Велков

    -//-

  078/676 - 773  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   

Зрновци

Виктор Новков

  СДСМ

  078/678 - 774  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зрновци

Габриела Радева

    -//-

  078/396 - 472  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Мородвис

Сашко Јакимов

    -//-

  077/790 - 667  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Зрновци

Мирко Ѓоргиев

  ЛДП и ДОМ

  078/275 - 015  

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Мородвис

Надлежности на Советот:

· го донесува Статутот на Општината и други прописи

· го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината

· ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон

· основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа

· именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа

· усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

· ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината

· одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот

· ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината

· одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон

· го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон

· го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

· може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот

· донесува Генерален урбанистички план

· донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината

· донесува Програма за уредување на градежното земјиште

· донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација

· донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај

· донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици

· донесува Програма за јавно осветлување

· донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај

· го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење

· определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење

· врши и други работи утврдени со закон

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2021 – 2025

* Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Виктор Новков

3. Љубица Цветкова

4. Љупчо Стојов

5. Емилија Цветкова

* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата:

1. Љупчо Стојов - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Дарко Велков

5. Габриела Радева

*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата:

1. Љубица Цветкова - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Сашко Јакимов

*Комисија за земјоделие:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Љупчо Стојов

3. Дарко Велков

4. Љубица Цветкова

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за месна самоуправа и грагански иницијативи:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Дарко Велков

3. Емилија Коцева

4. Виктор Новков

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за здравство и социјална заштита:

1. Сашко Јакимов - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Љупчо Стојов

5. Емилија Коцева

*Комисија за статут и прописи:

1. Виктор Анакиев - Претседател 4. Љупчо Стојов

2. Љубица Цветкова 5. Виктор Новков

3. Емилија Коцева

*Комисија за прекугранична соработка:

1. Љубица Цветкова - Претседател      4.Сашко Јакимов

2. Виктор Анакиев 5. Мирко Ѓоргиев

3. Љупчо Стојов

*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој:

1. Виктор Анакиев - Претседател

2. Љубица Цветкова

3. Љупчо Стојов

4. Дарко Велков

5. Виктор Новков

*Комисија за сообракај, јавна безбедност и противпожарна заштита:

1. Дарко Велков - Претседател

2.Виктор Анакиев

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за еднакви можности на жените и мажите:

1. Габриела Радева - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Љубица Цветкова

4. Емилија Коцева

5. Мирко Ѓоргиев

*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија :

1. Виктор Новков - Претседател

2. Љубица Цветкова

3. Љупчо Стојов

4. Емилија Коцева

5. Виктор Анакиев

*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци:

1. Љупчо Стојов - Претседател

2. Виктор Анакиев

3. Виктор Новков

*Определување членови на Советот на Општина Зрновци кои ке учествуваат при склучување на бракови:

Одлучено е сите членови на Советот да учествуваат при склучувањето на бракови.

* Членови од Советот на Општина Зрновци во состав на Училишен одбор во ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци

1.Љубица Цветкова
 

Совет за заштита на потрошувачите

Членови од редот на правните лица: Од редот на физичките лица:

- ДБ Интернационалшпед Зрновци - Славчо Гиздовски

- ТП Мартина Зрновци - Горан Кокев

- ЈТД Дени 93 Зрновци - Методи Николов

- Фонтана Фреда ДООЕЛ Зрновци - Драганчо Ѓоргиев

- БМФ ДОО Зрновци

- ДООЕЛ Аминта Трети Зрновци

 

 

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци