КЈП „Водна Кула“ е претпријатие кое е формирано во ноември 2009 год. и стопанисува со Општинскиот водовод, третманот на комуналниот цврст отпад и фекалната канализација во општина Зрновци.

Располага со еден трактор со приколица и има 6 вработени лица.

За сите проблеми од комуналната сфера и забелешки по однос на услугите на претпријатието, повелете обратете се на ГОРАН КОКЕВ тел: 078/622 773    емаил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

     100138 142570    kanalizacija    kanta smece

ДОКУМЕНТИ:

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2022 год

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2022 година

Финансиски извештај за работата на КЈП Водна Кула - Зрновци - ПРВ квартал 2022

Финансиски извештај за работата на КЈП Водна Кула - Зрновци - ВТОР квартал 2022

Финансиски извештај за работата на КЈП Водна Кула - Зрновци - ТРЕТ квартал 2022      Балансер 09.2022

Извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2021 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула - Зрновци за 2021 година

Правилник за внатрешната организација на КЈП Водна Кула Зрновци

Правилник за систематизација на работните места на КЈП Водна КУла Зрновци

Органограм на КЈП Водна Кула Зрновци

Одлука за комунален ред на општина Зрновци

Статут на КЈП Водна Кула - Зрновци

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2013 год.

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Записник и решение од редовен инспекциски надзор на КЈП Водна кула од 07.10.2014

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2015

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2016

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2017

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2017 год.

ВТОР Квартален финансов извештај за 2018 год

ТРЕТ Квартален финансов извештај за 2018 год.

          Последна страна со потписи

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Појаснувачки белешки кон завршната сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2016 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2017 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2018 год.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ПОМЕЃУ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И КЈП ВОДНА КУЛА ЗРНОВЦИ

Прв квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Втор квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2019:

Завршна сметка , Даночен билансПојаснувачки белешкиКумулатив по конта

Завршна сметка на КЈП за 2020Биланс на состојба , Даночен биланс

Извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 година

Извештај за ПРВ квартал 2020 година

Извештај за ВТОР квартал 2020 година

Извештај за ТРЕТ квартал 2020 година

Извештај за финансиско работење на КЈП за 2019

Извештај за финансиско работење на КЈп за 2020

Извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2020 година

Извештај за ПРВ квартал 2021 КЈП Водна Кула Зрновци

Извештај за ВТОР квартал 2021 КЈП Водна Кула Зрновци

--------------------------

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата Зрновци 08.05.2023

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата Зрновци 06.02.2023

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата Зрновци 16.02.2023

---------------------------

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 30.01.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 27.02.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 19.03.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 20.04.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 11.05.2018

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти кафе бар Рио

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти мостот

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 28.06.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 18.07.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.07.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.09.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.10.2018 Градинка Бисерчиња

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.12.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.02.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 11.01.2019 Зрновци

Извештај  од тестирање на здравствена исправност на водата 08.03.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.04.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.05.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 05.06.2019 Фонтана кај паркот

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 04.07.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.07.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.10.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.11.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 16.12.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 28.02.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.03.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.08.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 31.07.202 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 23.09.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.10.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 18.12.2020 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 25.01.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 01.02.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 01.02.2021 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.03.2021 Фонтана во с.Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.04.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.06.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.04.2021 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 14.07.2021 Зрновци Рио

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 14.07.2021 Зрновци влез кај фабриката

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 14.07.2021 Зрновци Боеми

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.09.2021 чешма кај Рио

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.09.2021 чешма кај Боеми

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.12.2021 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.12.2021 Зрновци 1

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 06.12.2021 Мородвис

Извештај од тестирањето на здравствената исправност на водата 20.12.2021 Зрновци

Извештај од тестирањето на здравствената исправност на водата 20.12.2021 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 31.01.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.06.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 31.01.2022 Мородвис 

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 07.02.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.03.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.04.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.04.2022 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.07.2022 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.07.2022 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.08.2022 Фонтана Зрновци

 Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.09.2022 Фонтана кај Боеми Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.09.2022 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 25.10.2022 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 07.11.2022 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 07.11.2022 Зрновци

  

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци