2022

ПРВ Ребаланс на Буџетот на општина Зрновци за 2022 година

Биланс на капитални расходи    Биланс на расходи  Биланс на приходи   Биланс на тековно-оперативни расходи    Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Член 4   Фискална табела   Функционални расходи      Посебен дел

----------------------------------------------------------------------------

Буџет на општина Зрновци за 2022 година

Биланс на Приходи   Биланс на расходи   Биланс на капитални расходи   Биланс на тековно-оперативни расходи

Посебен дел   Член 4   Фискална табела

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2022 год.

К1 , К2К3 ,

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2022 год.

К1 , К2 , К3

---------------------------------------------------------------------

Буџетски календар за 2022        Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2022 година

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 год.

Одлука за утврдување на максималниот износна вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната установа за деца за 2022 година

_____________________________________________________________________________________

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2021 год

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тримесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

К1К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

К1 , К2 , К3

Годишна завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2021 год. Биланс за приходиБиланс на расходи, Член 4 , Општ дел , Посебен дел

Годишна завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2020 годБиланс на приходиБиланс на расходи, Член 4Општ делПосебен дел

Годишен извештај на општина Зрновци за 2020 год..

Завршна сметка на ЈОУДГ „Бисерчиња“ - Зрновци за 2020 год.

Завршна сметка на ООУ Синиша Стоилов - Зрновци за 2020 год.

Одлука за измена на распоредот на средствата од Буџетот на општина зрновци за 2021 год.

Буџетски календар за 2021

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на државната администрација

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите во ЈОУДГ „Бисерчиња“ - Зрновци 

Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

___________________________________________________________

ТРЕТ ребаланс на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

Биланс на капитални расходиБиланс на приходиБиланс на расходиБиланс на тековно-оперативни расходиЧлен 4, НасловнаПосебен дел

___________________________________________________________

ВТОР ребаланс на Буџетот на општина Зрновци за 2021 година

Биланс на капитални расходи    Биланс на приходи 2   Биланс на приходи 1  Биланс на тековно оперативни расходи      Член 4 за втор ребаланс  Функционални расходи по подпрограми     Функционални расходи

___________________________________________________________

ПРВ ребаланс на Буџетот на општина Зрновци за 2021 год.

Биланс на приходи    Биланс на расходи   Член 4   Измени и надополнувања    Капитални расходи  

Посебен дел   Тековно оперативни расходи

____________________________________________________________

 Измени и дополнувања втор ребаланс 2021   Посебен дел втор ребаланс

Биланс на приходи     Биланс на расходи  Тековно оперативни Расходи   Капитални раходи   Фискална табела    Член 4 за Буџетот   Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2021 година

2021

____________________________________________________________________ 

Почитувани, 

за предходните години Ве молиме погледајте подолу...

Буџет и даноци

Буџет на општина Зрновци за 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2011 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2012 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 ГОД.

Буџет на општина Зрновци за 2013 година

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2013 год.

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2013 година

Буџет на општина Зрновци за 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2014 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2015 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Квартален извештај за IV тромесечие за 2015 год за извршување на Буџетот

К1  К2  К3

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2015 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Буџет на општина Зрновци за 2016 год.:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2016 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Фискална таблица

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОУ „СИНИША СТОИЛОВ„ - ЗРНОВЦИ ЗА 2016 ГОД.:

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1К2К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2016 год. за извршување на буџетот:

К1К2К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2016 год. за извршување на Буџетот:

К1К2К3

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот:

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2017 год за извршување на Буџетот:

К1К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие за 2017 год. за извршување на Буџетот

К1К2К3

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - ЕФИКАСНОСТ НА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Буџет на општина Зрновци за 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

ВПД

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2017 год.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Насловна

Годишен извештај за работењето на општина Зрновци за 2017 год.

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНСОТ НА ТЕМА: ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ И ФИНАНСИСКА НЕСТАБИЛНОСТ КАЈ ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Буџет на општина Зрновци за 2018 год.

Насловна страна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Завршна страна

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2018 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1К2К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2018  за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1К2К3

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Фискална табела

Приходи ребаланс

Расходи ребаланс

Посебен дел ребаланс

Член 4

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019 ГОД.

Насловна

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел расходи

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018 ГОД.

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Фискална табела

Посебен дел

Завршна сметка на  ООУ „Синиша Стоилов“ - Зрновци за 2018 година

Завршна сметка на ЈОУДГ „Бисерчиња“ - Зрновци за 2018 година

 Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година

Одлука за измена  на распоредот на средства на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год.

Прв ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Посебен дел

Таблица

Втор ребаланс на Буџетот на општина Зрновци 2019 година:

Биланс на приходи               Тековно оперативни раходи            Функционални расходи       

Биланс на расходи                Капитални расходи                          Посебен дел                         Таблица

Квартален извештај за ПРВО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1 , К2 , К3 

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2 , К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2019 за извршување на Буџетот на општина Зрновци

К1, К2К3

 Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година:

Биланс на приходи, Биланс на расходиПосебен дел ,  Фискална табела

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019

ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ ЗА 2019 

ГОДИШНА СМЕТКА НА ООУ СИНИША СТОИЛОВ - ЗРНОВЦИ ЗА 2019

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2020 ГОД.

Фискална табела , Биланс на приходи , Биланс на расходи , Посебен дел на Буџетот ,  Член 4

Прва измена и допуна на Буџетот на општина Зрновци за 2020

Фискална табелаБиланс на приходиБиланс на расходи, Посебен дел

Квартален извештај за ПРВО тромесечие за 2020

К1 К2 , К3

Квартален извештај за ВТОРО тромесечие за 2020

К1,  К2,  К3,

Квартален извештај за ТРЕТО тромесечие за 2020

К1 , К2, К3

Квартален извештај за ЧЕТВРТО тромесечие 2020

К1 , К2 , К3

П О В И К

Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа, Општина Зрновци ги повикува граѓаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на Општина Зрновци за 2021 година.

Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на емаил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., а во пишана форма до архивата во Општината најдоцна до 25 декември 2020 година.

Вклучете се во креирањето на буџетот и поддржете го партиципативниот развој на локалната заедница!

 

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци