Општинската администрација на чело со градоначалникот Борчо Коцев е во постојан процес на планирање, изработка на техничка документација, и аплицирање за нови проекти. 

 Планирани Проекти за 2022/23 година.

Проект за поврзување со локални патишта и улици кој се спроведува преку Министерството за транспорт и врски:

Р. Бр.

Име на проектот

Цена без ДДВ

Цена со ДДВ

1

Реконструкција на крак на ул. „Никола Карев“ и крак на ул. „Филе Ристов“, Зрновци

3.587.550

4.233.309

2

Реконструкција на ул. „Арсо Ангелов“, Видовиште

3.316.375

3.913.322

3

Реконструкција на локален пат с.Мородвис до селски гробишта, Мородвис

2.123.810

2.506.096

4

Локален пат „Оризни гумна“ – „Друмот“, Видовиште ( должина 833м)

4.517.210

5.330.308

5

Локален пат с.Зрновци – с.Мородвис, Штипски пат ( должина 2304м)

14.603.300

17.231.894

6

Изградба на пристапен пат до археолошки локалитет „Манастириште“ кој се наоѓа над с.Мородвис до манастирот „Св.Симеон“, с.Мородвис 

9.759.550

11.516.269

В К У П Н О

37.907795

44.731198

 Проект: Водоснабдување и одведување на отпадни води кој се спроведува преку Министерството за животна средина и просторно планирање:

Р.бр.

Име на проектот

Цена без ДДВ

Цена со ДДВ

1

Проект за реконструкција на секундарната мрежа на главната водовод на општина Зрновци

27.025.874,03 мкд

31.890.531,35 мкд

2

Намалување на загуби на вода за пиење и контрола на наплата со инсталација на нови мерни уреди со контролно далечинско одчитување за општина Зрновци

10.146.668,00 мкд

11.973.068,24 мкд

 

Проект: ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ С.ЗРНОВЦИ

Изработката на техничката документација е финансирана од УНДП/СИДА, проектот: „Градење на општински капацитетит за имплементација на проекти“

Техничката документација се состои од :

  • Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на канализационен колекторски цевковод во с.Зрновци
  • Основен проект за изградба на канализационен колекторски цевковод во с.Зрновци ( сите технички фази)
  • Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за отпадни води во с.Зрновци
  • Основен проект за изградба на пречистителна станица за отпадни води во село Зрновци (сите технички фази)
  • Ревизија на техничката документација за изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води за с.Зрновци ( сите фази)
  • Елаборат за заштита на животната средина

Вкупна проценета инвестициска вредност според техничката документација (предмер-пресметка) (евра)

  • ПСОВ............................................................ 917.931 евра
  • Канализационен колекторски цевовод ...     50.215 евра
  • Електротехника..........................................   128.762 евра

             ВКУПНО                                            1.096.915 евра

Проекти до Министерство за ЖСПП – инвестиции во ЖС:

Р.бр.

Име на проектот

Вкупна сума со ДДВ

( мкд)

1

Фекална канализација на крак на ул. Илинденска, с.Зрновци

1.020.954

2

Пречистителна станица за отпадни води – прва фаза предтретман с.Видовиште

1.968.431

3

Армирано Бетонска преграда, с.Мородвис

2.127.894

 

Проекти до Министерството за ЖС – Програма за води:

Р.бр.

Име на проектот

Вкупна сума со ДДВ( мкд)

1

Резервоар за вода 60м3 с.Зрновци

2.055.224

2

Дренажен зафат с.Мородвис

445.486

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци