Деловодник на општина Зрновци

Статут на Општина Зрновци

Пoлитика за ИНТЕГРИТЕТ

Декларација за подобрување и унапредување на женското предприемништво

Годишен план за спречување на корупцијата во општина Зрновци за 2021 год

 


Почитувани,

Во насока на отвореност и достапност на информации и документи, општина Зрновци на овој простор почнува со објавување на документи  во формат на отворени податоци според насоките на Министерството за информатичко општество и администрација. Повеќе за ова информирајте се на www.data.gov.mk


БАЗА НА ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

________________________________________________________________________________________


Буџет на општина Зрновци за 2021

Биланс на приходи 2021 - xslx 
Биланс на расходи 2021 - xlsx      
Администрација на општина Зрновци - xslx   
Основни училишта во општина Зрновци - xslx  
Нереализирани проекти на општина Зрновци - xslx    
Совет на општина Зрновци 2017 - 2021 - xslx       
Угостителски субјекти во општина Зрновци - xslx 
Интегриран план за локален развој 2019 - 2022 - word   

Биланс на приходи 2021 - csv
Биланс на расходи за 2021 - csv
Администрација на општина Зрновци - csv
Основни училишта во општина Зрновци - csv
Нереализирани проекти во општина Зрновци - csv
Совет на општина Зрновци2017 - 2021 - csv
Угостителски субјекти во општина Зрновци - csv
Интегриран план за локален развој 2019 - 2022 - odt

 

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци