Годишна програма за работа на Локален Младински совет на општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за активности на општина Зрновци  во областа на спорт, млади и подршка на НВО секторот и месните заедници за 2022 год.

Годишна програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за културни манифестации во општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици и патишта за 2022 год.

Годишна програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 год.

Годишна програма за енергетска ефикасност на општина Зрновци 2022 год

Годишна програма за одржување на јавна чистота во општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за работа на Советот на општина Зрновци за 2022 год.

Годишна програма за сoцијална и здравствена заштита за 2022 год.

Годишна програма за управување со отпад за 2022 год.

Годишна програма за урбанизам за 2022 год.

Годишна програма за уредување на градежно земјиште за 2022 год.

Локален акционен план за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2022 год.

Правилник за исплата на надоместок за новородени деца во општина Зрновци

Правилник за доделување на стипендии на новозапишани студенти од општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на невработени родители од основно и средно образование

Правилник  за условите, критериумите и начинот на остварување право на еднократна парична помош

 

 

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци